Dok. št.: 362/2024
Datum: 18. 06. 2024

Na podlagi četrtega odstavka 49. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18 in 78/23 – ZORR, v nadaljevanju: ZSPDSLS-1), 11. točke prvega odstavka 19. člena Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) in Namere o sklenitvi neposredne pogodbe, št. 290/2024 z dne 17. 05. 2024, izdajam naslednji

 SKLEP O USTAVITVI POSTOPKA

1.Postopek sklenitve neposredne pogodbe za odpisani osnovni sredstvi – službeni vozili SUZUKI, pričet z objavo Namere o sklenitvi neposredne pogodbe, št. 290/2024 z dne 17. 05. 2024, objavljene na spletni strani Zdravstvenega doma Logatec dne 17. 05. 2024, se ustavi.

2.Ta sklep začne veljati z dnem objave na spletni strani Zdravstvenega doma Logatec.

Direktorica:
Urška Tomič, mag. zdr. nege

Po pooblastilu: Mag. Mateja Kunc

V vednost:

  • ponudnikom

Sklep o ustavitvi postopka