Info točka 01 75 08 245
klic v sili 112
dežurni zdravnik 01 75 08 229
Predstavitev2019-02-15T06:31:47+00:00

Predstavitev

Naše službe

V ZD Logatec imamo vse službe, ki sodijo v osnovni delokrog primarnega zdravstva. Izven dejavnosti ZD, tudi na drugi lokaciji, deluje le fizioterapija. Sicer pa se vsi programi primarnega zdravstva in tudi lekarniška dejavnost odvijajo v prostorih ZD. V naši stavbi, izven dejavnosti ZD, pa  deluje tudi zobozdravnik s koncesijo.
Zaposleni v ZD se spoprijemamo v zadnjih letih z vedno večjim obsegom dela, še posebej zaradi pomanjkanja zdravnikov primarnega nivoja na področju cele Slovenije.
Naša patronažna služba povečuje obseg dela zaradi zgodnejšega odpuščanja obolelih in poškodovanih iz bolnišnic v domačo nego. Ob vse večji dolgosti življenja se povečuje tudi obseg laboratorijskih storitev, predvsem zaradi sodobnih strokovnih zahtev kvalitetnega vodenja kroničnih bolezni. V dodatni skrbi za lastno zdravje se povečujejo tudi zahteve prebivalcev po samoplačniških laboratorijskih storitvah.
Poleg nujnosti zagotavljanja dogovorjenih zobozdravstvenih storitev opazujemo v zadnjih letih tudi večje povpraševanje pacientov po nadstandardnih storitvah. Spreminjanje razmer v družbi, povečevanje socialnih stisk in pritisk življenjske negotovosti iz leta v leto povečujejo tudi potrebe po zdravljenju bolezni odvisnosti, vse bolj pa so aktivne tudi skupine Kluba zdravljenih alkoholikov.
Naše službe si prizadevajo čim bolje oskrbovati tudi paciente v domovih za stare, kar pa je zaradi fluktuacije medicinskega osebja še posebej velika težava.
Leto 2012 prinaša 40. letnico zidave prvih prostorov našega  domovanja. V teh letih so bili prostori ZD že večkrat prenovljeni. Leta 2008 je bilo izvedeno najobsežnejše delo – izgradnja večjega prizidka in dozidava stavbe v višino. Vsi gradbeni posegi so seveda logična posledica naraščanja števila logaških prebivalcev.

Naša rast in vpetost v družbo

Razvoj naselja Logatec v občini, ki zajema 17.297 ha slikovite površine, še danes pomembno določata bližnja železnica in predvsem avtocesta na relaciji Ljubljana – Trst. Bližina glavnega mesta in izgradnja obsežne nove logaške industrijske cone spreminjata podobo Logatca s pozidavo številnih novih stanovanjskih enot. Število občanov je v letu 2011 preseglo številko 13.500. Prav zaradi naglega povečevanja števila občanov smo v ZD prisiljeni iz leta v leto uvajati nove prostorske pa tudi nove programske prilagoditve. Z njimi skušamo čim popolneje slediti našemu najpomembnejšemu poslanstvu: doseganju kakovostne in varne zdravstvene oskrbe prebivalcev.
S svojim delom skrbimo za prebivalce Občine Logatec, v manjši meri pa tudi za prebivalce nekaterih sosednjih občin. V skrbi za zdravje ljudi se uspešno povezujemo tudi z drugimi strukturami občine in širše družbe: z vrtci, šolami, centrom za socialno delo, policijo, gasilci, športnimi in drugimi društvi ter s številnimi delovnimi organizacijami. Svojo družbeno pomembno vlogo želimo izpolnjevati v najboljše dobro vseh. Že več let vodimo tudi strokovno zahtevno  ambulantno dejavnost v domu za stare.
Na počivališčih bližnje avtoceste naša ekipa nujne medicinske pomoči uspešno oskrbuje slovenske in tuje državljane, še posebej pogosto v času vrha poletne turistične sezone. Pozimi so pogostejše medicinske intervencije v športu, saj so v Logatcu in okoliških krajih odlični tereni za različne zimske športe.

Naše znanje in veščine

Velik pomen dajemo izobraževanju vseh zaposlenih – na njihovem ožjem in širšem strokovnem področju pa tudi na področju komunikacije in oblikovanja čim boljših medčloveških odnosov. Za bolj poglobljeno zdravljenje kroničnih bolezni smo zasnovali eno prvih »referenčnih« ambulant. Številni bolniki obiskujejo naše zdravstveno-vzgojne delavnice iz programa CINDI, ki je namenjen preprečevanju kroničnih nenalezljivih bolezni. Preventivna dejavnost otroškega in šolskega dispanzerja na področju cepljenja je med najbolj uspešnimi v Sloveniji. Indeks KEP (razmerje zdravih zob glede na kariozne/gnile, ekstirpirane/izruvane in plombirane) v ambulantah našega otroškega zobozdravstva je primerljiv z republiškim povprečjem.
Na področju šolanja predstavljamo bazo za pridobivanje praktičnih znanj za srednje, višje in visoke šole zdravstvene smeri pa tudi za študente medicine in zdravnike. Naši strokovnjaki so na področju nujne medicinske pomoči usposobljeni za inštruktorje. Na področju zdravljenja odvisnosti od prepovedanih drog predajamo znanja domačim in tujim strokovnim delegacijam. Zaposleni tudi z aktivnim predajanjem znanja  sodelujemo na domačih in mednarodnih konferencah in kongresih.

Naša kakovost dela in varnost pacientov

V ZD Logatec uspešno delujejo vse službe. Da si prizadevamo zagotavljati visoko kakovostne storitve in poskrbeti za varnost pacientov, potrjuje tudi leta 2010 prejeti Certifikat kakovosti ISO 9001:2008. Z rednimi anketami o zadovoljstvu pacientov z našimi storitvami pridobivamo od uporabnikov številne povratne informacije. Te večinoma izražajo pohvalo našemu delu, občasno pa nas soočajo tudi s pomembnimi slabostmi našega dela, ki pa si jih skušamo tudi  čim prej odpraviti. Uspešno deluje naš pritožbeni postopek, skladno z Zakonom o pacientovih pravicah. Budno sledimo sodobnim usmeritvam  slovenske, evropske in svetovne zdravstvene politike. V teh smereh se hočemo razvijati v »najboljši zdravstveni dom na svetu«.
Zato smo se složno opredelili za neprestano izboljševanje svojega dela.

Vizija

Zaposleni v ZD Logatec razvijamo našo ustanovo po načelih kakovosti in odličnosti. Želimo, da bi se naš ZD razvijal v najsodobnejšo, visoko strokovno, dinamično in poslovno uspešno pa tudi varno in prijazno zdravstveno organizacijo. Z vsemi našimi dejavnostmi bomo spodbujali paciente k doseganju najboljšega možnega zdravja in nudili najsodobnejšo pomoč ljudem za preprečevanje in zdravljenje bolezni in poškodb. Ob vsem tem bomo upoštevali specifične zahteve časa in prostora, v katerem delujemo, da bomo dosegali največje možno zadovoljstvo naših bolnikov, zaposlenih in širše družbene skupnosti, posebno še občine ustanoviteljice. Svoje delo bomo neprestano evidentirali, ocenjevali in primerjali z našim preteklim delom in z delom drugih in ga tako izboljševali.

Vrednote

– Sočutnost in prijaznost

– Spoštovanje in zaupanje

– Strokovnost in varnost

– Zanesljivost in odgovornost

– Svoboda odločanja

Obvestilo

Naročanje na COVID-19 cepljenje.

Spoštovani!

V primeru suma na koronavirus ne hodite v zdravstveni dom, temveč ostanite doma in se telefonsko posvetujte z ambulanto vašega zdravnika. Tudi v drugih primerih se o nujnosti obravnave za druga stanja posvetuje z ambulanto vašega osebnega zdravnika po telefonu.

Vse obiskovalce zdravstvenega doma obveščamo, da je vstop v stavbo mogoč le skozi glavni vhod. Zjutraj je vstop je mogoč od 7.00 ure dalje. Število oseb, ki bodo lahko hkrati v čakalnicah, bomo omejevali. Prosimo vas, da se držite terminov, na katere ste naročeni in ne prihajate bistveno prej. Tudi v laboratorij ne prihajajte nenaročeni.

V ZD Logatec se trudimo zagotoviti varno obravnavo tistih, ki so bolni, zato že na vstopu zdravstveni delavci pri vseh pacientih in obiskovalcih izvajajo preverjanje zdravstvenega stanja s pomočjo vprašalnikov, da bi prepoznali možne bolnike z okužbo z novim koronavirusom, pri katerih so potrebni posebni previdnostni ukrepi.

Na vsa vprašanja odgovarjajte po resnici! Z neresničnimi ali zavajajočimi podatki lahko namreč resno ogrozite ostale paciente in zdravstveno osebje. Prikrivanje zdravstvenega stanja je kaznivo po 177. členu kazenskega zakonika in se kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do enega leta.

Hvala za razumevanje!