Tajništvo 01 75 08 220
klic v sili 112
dežurni zdravnik 01 75 08 229
Svet zavoda2019-02-20T08:18:51+00:00

Svet zavoda

Svet zavoda
Svet zavoda je organ upravljanja zavoda in šteje 7 članov.

Svet  zavoda sestavljajo:

  • 4 predstavniki ustanovitelja
  • 2 predstavnika delavcev zavoda in
  • 1 predstavnik uporabnikov oz. zavarovancev.

Mandat članov sveta zavoda traja 4 leta. Člani sveta so lahko izvoljeni največ dvakrat zaporedoma ali imenovani za to funkcijo.

Člani sveta zavoda so:

Predstavniki ustanovitelja:

  • mag. Matjaž Žigon, predsednik Sveta Zavoda
  • Anže Zorman
  • Nevenka Kerezovič
  • Janez Istenič

Predstavnici delavcev zavoda:

  • Katarina Turk, namestnica predsednika Sveta Zavoda
  • Manca Bešvir

Predstavnik uporabnikov oziroma zavarovancev:

  • Metka Rupnik